НАЧАЛО

АБОНАМЕНТ

РЕКЛАМА

БАНКОВИ ДАННИ

F.A.Q.

Speditor IM

КОНТАКТИ


Абонамент Общи условия Правила за личните данни Правила за ползване на дискусии
Общи условия
Настоящият документ съдържа условията, при които "Спедитор НЕТ" ООД предоставя достъп до специализирания порталeн сайт www.speditor.net

 

I. Приемане на условията

1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита сключено и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.speditor.net и собственика на сайта "Спедитор НЕТ" ООД, наричан за по-кратко надолу "Спедитор НЕТ".
С отварянето, разглеждането и/или използването на този портален сайт, посетителят приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.

2. Неразделна част от тези Общи условия са Правилата за личните данни, които може да откриете тук и Правилата за ползване на дискусии, които може да откриете тук.
Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от "Спедитор НЕТ" ООД или упълномощени от него лица. Във всеки един момент можете да откажете получаване на рекламни съобщения от меню Настройки.

II. Условия за ползване на съдържанието и услугите

3. В рамките на основния абонамент "Спедитор НЕТ" ООД осигурява на абоната пълен и неограничен по време достъп до съдържанието и услугите на порталния сайт www.speditor.net .

3.1 Спедитор НЕТ си запазва правото за налагане на частични или пълни ограничения на функционалността на системата през първоначалния период след регистрацията на фирмата или при установени нарушения по тези Общи Условия, както и при недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната.

4. "Спедитор НЕТ" ООД предлага и следните услуги, които са предмет на допълнително споразумение:

4.1. Реклама

4.2. Изработване и поддържане на уебстраници

4.3. Други услуги

5. Регистрирането на абонат на основната услуга по т.3 се извършва чрез попълване на данните във формуляра "Заявка за регистрация" и представяне на документи (копия от тях), удостоверяващи легитимността на фирмата и потребителите, както следва:

- Удостоверение за вписване на юридическото лице в Агенция по вписванията;
- Удостоверение(картонче) от НАП за регистрация на фирмата по ДДС;
- Лиценз за превоз на товари (за транспортните фирми);
- Справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда за лицето, фигуриращо като потребител в заявката за регистрация, в случай, че то не е настоящ управител или собственик на фирмата.

Фирмите, регистрирани извън Република България трябва да предоставят аналогични или подобни документи в зависимост от държавата по регистрация. Спедитор НЕТ си запазва правото да изиска легализиран превод на документите.

5.1. В системата на Спедитор НЕТ се допуска регистрация на юридически лица по смисъла на ТЗ, които са регистрирани по ЗДДС и фигурират в Търговския регистър или аналогични органи в държавата по регистрация, не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност и нямат запор върху дружествени дялове и дружествен капитал.

5.2. Не се допускат регистрации на лица, които са били или са собственици и/или съдружници (както и свързани с тях лица по смисъла на ТЗ) в компании, на които достъпът до Системата е бил отказан или преустановен по някоя от точките на тези Общи условия.

5.3. За нови фирми, за които периодът от датата на регистрация като юридическо лице е по-малък от 12 месеца към датата на заявката за регистрация в Системата, Спедитор НЕТ може да изиска референции от утвърдени и активни абонати на системата.

5.4. Допуска се регистрация на служители на юридическото лице, като за да бъде одобрен потребителят е необходима справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда, с което се удостоверява, че добавеният потребител е в трудово-правни отношения с юридическото лице.

5.5. В случаите, в които е засечен опит за добавяне на потребител, за когото в последствие не е изпратена Справка по чл.62. ал.5 (4) и/или се установи, че потребителят не е на трудов договор в съответната фирма, Спедитор НЕТ си запазва правото и/или да отнеме правата на главния потребител за добавяне на потребители и/или да прекрати договора между Спедитор НЕТ и юридическото лице.

5.6. Спедитор НЕТ има право да откаже регистрация за достъп и/или активиране на нов потребител до Системата по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.

5.7. Спедитор НЕТ не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от неодобрена заявка за регистрация за достъп до Системата и/или активиране на услугата.

6. "Спедитор НЕТ" ООД има право да изисква и други документи от насрещната страна при необходимост, както и референции от утвърдени и активни абонати на Спедитор НЕТ.

6.1. Спедитор НЕТ има право при необходимост, да изисква от далите референция всякакви документи, доказващи търговските взаимоотношения и/или дадената референция.

7. С цел избягването на анонимност и поемането на отговорност при онлайн разговор (чат), участие във форуми и обяви и др., всеки абонат получава потребителско име ( nickname ), състоящо се от първото име и фамилията на потребителя, окончаващо с името на съответната фирма, например от типа И.Петров@"Транспорт" ООД. Всеки отделен потребител от дадена фирма-абонат има своя парола за достъп до Системата.

8. "Спедитор НЕТ" ООД предоставя на нови потребители и абонати гратисен период от 10 (десет) дни, след което достъпът до порталния сайт се прекратява, ако не е постъпило плащане на абонаментната такса по банковата сметка, посочена в т. 15.1. Първоначалната регистрация по време на гратисния период не ангажира новия потребител с последващ задължителен абонамент.
Потребител ползвал веднъж гратисен период се счита, че е запознат със Системата и не получава отново гратисен период при регистриране с нова фирма.

9. Технически условия

Абонатът трябва да притежава персонален компютър с необходимия софтуер, модем или друго техническо средство за достъп и работа в Интернет.

III. Задължения произтичащи от регистрацията

10. Абонатът няма право да прехвърля абонамента си на трети лица без изрично писмено съгласие на "Спедитор НЕТ" ООД. В случай, че абонатът предостави на друго лице своята парола за достъп за ползване на услугите и съдържанието на порталния сайт, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, съгласно раздел VI от настоящите условия с всички произтичащи от това законни последствия.

11. Прекратяване на регистрацията или на достъпа до услугата на абонат или потребител на системата могат да бъдат извършени в следните случаи:

11.1. Прекратяване на услугата по искане на абоната.

Абонатът може да поиска прекратяване на услугата със седемдневно писмено предизвестие, отправено до "Спедитор НЕТ" ООД след заплащане на всички дължими суми. Предплатени суми за абонаментни такси не подлежат на връщане. Спедитор НЕТ си запазва правото да откаже на абоната изтриване по негово желание на регистрацията му в системата, и/или да го направи най-рано 6 месеца след изтичане на предплатения абонамент.

11.2. Достъпът на всеки от абонатите на услугите на порталния сайт може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на "Спедитор НЕТ" ООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.

11.3. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя или абоната, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, при нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и/или извършването на други незаконосъобразни действия, както и при публикуване на невярна и/ или подвеждаща информация от страна на абоната в системата на Спедитор НЕТ. Многократното публикуване на еднотипна информация (например обява, оферта, дискусия, поща, но не само), включително и с малки разлики, които не променят смисъла, е недопустимо в системата и подобни действия от страна на потребител/потребители на една фирма също се считат за недобросъвестно поведение.

11.4. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя или абоната, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии (mailbox) в Интернет; използуване на софтуерните и информационни ресурси на порталния сайт, както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или при добиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да е вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони.

12. Незабавно прекратяване на услугата от страна на "Спедитор НЕТ" ООД.

12.1. Спедитор НЕТ има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на абонат и/или да откаже достъп на всеки потребител на порталния сайт, при установяване на промяна на собствениците във фирмата, при установяване на наложен запор в ТР, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, в случаите в които е установена свързаност на лица по смисъла на ТЗ с фирми с прекратен достъп, за злоупотреби и/или потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на абоната или потребителя, както и при констатиране на някое от действията, изброени примерно в т.11.3 и т.11.4, или в други недобросъвестни и/или злонамерени действия.

12.2. При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът на цялата фирма се блокира автоматично. Паролите биват сменени административно. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (потребителско име и парола) на трето лице, което не е абонат или е абонат с изтекъл абонамент; умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи, достъпът бива блокиран до изясняване на причината.

13. Възстановяване на достъп, прекратен на основание т.12.2 от ОУ при установено предоставяне на потребителско име и парола на трето лице:

13.1. При първо нарушение: След предупредително писмо, изпратено на посочения фирмен e-mail адрес, съдържащо новите данни за достъп.

13.2. При повторно нарушение: След заплащане на такса "възстановяване на достъп" в размер на 120 лв. с включен ДДС.

13.3. При трето нарушение: След заплащане на такса "възстановяване на достъп" в размер на 240 лв. с включен ДДС.

13.4. При системно нарушение: Спедитор НЕТ си запазва правото окончателно да прекрати достъпа до Системата без предизвестие, като в този случай Спедитор НЕТ не се задължава да върне предплатената сума за абонамент.

14. Подновяване на регистрация / достъп до Системата.

14.1. Регистрацията може да бъде подновена след заплащане на дължимите такси и предплащане на услугата по общия ред, в срок от 48 часа след постъпило заявление за подновяване на регистрацията и плащане.

14.2. Спедитор НЕТ има право да откаже подновяването на регистрацията на абонат, чийто достъп до Системата е бил прекратен по негова вина, при условията на 11.3 или т. 11.4.

14.3. Допълнително по усмотрение на Спедитор НЕТ могат да бъдат изискани депозити за избягване на бъдещи загуби.

14.4. Спедитор НЕТ си запазва правото да изиска допълнителна такса за възстановяване на достъп до Системата в размер на 100 лв.

IV. Условия на плащане

15. Заплащане на услугите

15.1. Услугите се заплащат от абоната по банковата сметка на "Спедитор НЕТ" ООД съгласно текущо валидните цени в деня на плащането.

Банковата сметка на "Спедитор НЕТ" ООД е както следва:

Oбединена българска банка АД

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG14 UBBS 8155 1069 0066 17

15.2. Сумата за всеки месечен абонамент се заплаща авансово за текущия период.

15.3. Сумата на месечните абонаменти в случаите, когато периодът на абонамента не съвпада с календарния месец, както и в случаите, когато абонаментът е по-дълъг от един месец се заплащат авансово.

15.4. При неплащане на дължимите такси в посочените срокове, съгласно т. 15.2 или т. 15.3, достъпът до Системата се прекратява автоматично след изтичането на съответните срокове. Всяко последвало плащане може да бъде прихванато за предишен неуреден период.

15.5. Актуалните валидни цени за използване на системата на Спедитор НЕТ можете да видите тук. Актуални валидни цени за реклама в системата на Спедитор НЕТ може да видите тук.

16. "Спедитор НЕТ" ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.

V. Отговорности и права на "Спедитор НЕТ" ООД

17. "Спедитор НЕТ" ООД е длъжен да осигурява на своите абонати непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до порталния сайт съобразно предоставената основна услуга.

18. При осъществяване на дейността си "Спедитор НЕТ" ООД е длъжен да пази фирмените тайни на своите абонати.

19. "Спедитор НЕТ" ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.

20. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на Спедитор НЕТ.

21. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на абоната.

22. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от потребителите и абонатите, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.

23. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

23.1. Произтичащи от сделки сключени между абонати и/или потребители на Системата.

23.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от абонати и/или потребители на Системата, в това число, но не само: поставени оценки с вписано основание в Системата, създадени теми и/или публикации в дискусии или в някоя от подрубриките на дискусии. Причинени от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

23.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на Системата по каквато и да било причина.

23.4. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

24. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

25. "Спедитор НЕТ" ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

26. "Спедитор НЕТ" ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от портала посредством хипервръзки.

27. "Спедитор НЕТ" ООД има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

28. "Спедитор НЕТ" ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до Системата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в Системата. Абонатите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до Системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.

29. Спедитор НЕТ си запазва правото да отстрани временно или за постоянно всяка една фирма по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение, като се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент. Изключение са нарушения по т. 11.1 и т. 12.2.

30. Спедитор НЕТ си запазва правото да откаже и/или прекрати достъпа на фирми абонати на Системата при получаване на писмени жалби от други активни абонати на Системата, за сключени сделки по оферти публикувани в системата на Спедитор НЕТ, без наличие на спорове, придружени със съответните документи удостоверяващи сключените сделки, а именно: Заявка-договор за транспорт, товарителница или ЧМР товарителница без забележки, фактура за извършения превоз, обратна разписка за изпратени документи и наличност на достатъчен брой неплатени фактури, просрочени с повече от 15 дни като след падеж са изпратени минимум 2 писмени покани за доброволно плащане от страна на жалбоподателя и/или в случаите, в които Спедитор НЕТ прецени, че дадена фирма представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на Системата или самата Система.

30.1. Искане за възстановяване на достъп прекратен на основание чл. 30 от ОУ, Спедитор НЕТ разглежда след потвърждение за получено плащане по дължимите фактури както и заплащане на такса: "Искане за възстановяване на прекратен достъп" към Спедитор НЕТ в размер на 240 лв. с включен ДДС. Независимо от уважаването или неуважаването на Искането, таксата не се възстановява.

30.2. Спедитор НЕТ си запазва правото да изисква такса в размер на 20 лв. без ДДС за "разглеждане на документи по жалби" получени от един абонат на системата, за всяка следваща жалба/фактура след втората в рамките на 1 календарен месец. Заплащането на таксата, не гарантира одобряването на жалбата от Спедитор НЕТ и последващите вземания по нея.

30.3. Спедитор НЕТ си запазва правото да не разглежда постъпилите жалби.

31. Връщане на предплатени суми.

31.1. Предплатени суми се връщат само на юридическото лице (фирма) заплатило съответната услуга, след получено официално писмено заявление на хартиен носител от собственика (или управителен съвет) на фирмата, в което е указана и фирмена сметка за тяхното получаване.

VI. Отговорности и права на абонатите

32. Абонатът е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги.

33. Абонатът е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставените услуги в установения от "Спедитор НЕТ" ООД размер и по начина и срока, предвидени в настоящите условия.

34. Абонатът е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри (име, парола и др.) за достъп до услугите.

35. Абонатът е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт, другите абонати на същия, както и да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на Системата.

36. Текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен или пропаганден материал, също така ако съдържанието цели да подрони авторитета на Спедитор НЕТ, ще бъдат изтривани или блокирани.

37. Абонатът има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.

VII. Авторски и други права

38. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.speditor.net, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "Спедитор НЕТ" ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

39. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "Спедитор НЕТ" ООД е забранено и се счита за незаконно.

40. Абонатите и потребителите на портала са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях на портала. В случаите, в които абонатите или потребителите публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.

41. Speditor Net е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика й - "Спедитор НЕТ" ООД не може да бъде използвана по никакакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите, потребителите и абонатите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка Speditor.Net.

Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.

VIII. Жалби, молби и предложения

42. Жалби, молби и предложения, направени от абонати се разглеждат и решават от "Спедитор НЕТ" ООД не по-късно от 1 месец от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.

IX. Уреждане на спорове и приложимо право

43. При възникване на спорове между "Спедитор НЕТ" ООД и негов абонат, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.

44. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.

45. Задължения по Регламент (ЕС) № 2022/2065 Закон за цифровите услуги (ЗЦУ) / Digital Services Act (DSA)

45.1. Спедитор НЕТ ООД спазва мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 2022/2065 Закон за цифровите услуги. Потребителите носят отговорност за съдържанието, което качват и споделят в Системата. Всяко съдържание, което нарушава ЗЦУ, друго приложимо законодателство или настоящите Общи условия, може да бъде подложено на премахване, а потребителите могат да бъдат обект на ограничаване на достъпа или прекратяване на акаунта по инициатива на Спедитор НЕТ.

45.2. Спедитор НЕТ си сътрудничи със съответните органи, както е предвидено в съответния регламент и ЗЦУ, включително относно предоставянето на информация (включително лични данни) и съдействие в разследванията. Електронна поща за контакт: info@speditor.net

45.3. Ако някое лице или организация е наясно с наличието на конкретни елементи от информация и/или съдържание в услугата на Спедитор НЕТ, които счита за незаконно съдържание, то може да изпрати доклад на info@speditor.net, който трябва да отговаря на всички изисквания по-долу:

а) да съдържа достатъчно обосновано обяснение на причините, поради които лицето или организацията твърдят, че съответната информация е незаконно съдържание;

б) ясно указание на точната електронна локация на тази информация, като например точния URL или URL адреси и, когато е необходимо, допълнителна информация, която улеснява идентифицирането на незаконното съдържание, адаптирана към типа съдържание и конкретния тип хостинг услуга;

в) името и имейл адреса на лицето или организацията, подаваща известието, освен в случай на информация, считана за включваща едно от престъпленията, посочени в членове 3 до 7 на Директива 2011/93/ЕС;

г) изявление, потвърждаващо искреното убеждение на лицето или организацията, подаваща известието, че информацията е точна и пълна.

45.4. След като Спедитор НЕТ получи доклад, той ще изпрати потвърждение за получаването му на физическото или юридическото лице без ненужно забавяне. Когато докладът отговаря на посочените изисквания, Спедитор НЕТ ще уведоми съответното лице или организация за своето решение, като предостави "обосновка на решението". Не се изисква от Спедитор НЕТ да извършва детайлно правно изследване на фактите в доклада, но е необходимо да извърши анализ до степен, която се очаква от добросъвестен доставчик на хостинг услуги според обстоятелствата.

45.5. Ако физическото или юридическо лице не е съгласно с решението на Спедитор НЕТ, то може отново да се свърже на посочения имейл за злоупотреби, обосновавайки причините за своето несъгласие. Спедитор НЕТ ще разгледа искането и ще съобщи окончателното решение на съответното лице или организация. Независимо от изложената по-горе процедура, физическото или юридическо лице също може да съобщи за предполагаемо незаконно съдържание или дейност на публичните органи, за да защити своите права.

45.6. За повишаване на прозрачността и в съответствие с ЗЦУ, Спедитор НЕТ може да публикува информация, описваща практиките си за модериране на съдържанието, включително броя и характера на премахнатото съдържание и спрените или прекратените потребителски акаунти.

46. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.

47. Настоящите Общи условия влизат в сила от 14.03.2024 г.

X. Дефиниции

Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези Общи условия се използва и "портален сайт" или само "сайта".

Собственикът на порталния уеб сайт "Спедитор НЕТ" ООД, е наричан за по-кратко в тези Общи условия "Спедитор НЕТ" или "Спедитор НЕТ ООД".

Като "портален сайт www.speditor.net", в тези Общи условия се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Спедитор НЕТ" ООД.

Порталният уеб сайт www.speditor.net, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Спедитор НЕТ" ООД, в тези Общи условия се наричат за по-кратко "Системата".

 

© 2003-2024 "Спедитор НЕТ" ООД

 

© INFO Speditor NET - 2004 - 2024   e-mail: info@speditor.net, тел. 02 8553028, 02 8553129 или мобилен 088 9553129